Política de privacitat

Esteu visitant la pàgina web www.fadunito.com titularitat de FADUNITO PRODUCCIONS, S.L., amb domicili a C/ Major, 82 – 25200 (Cervera, Lleida) i amb NIF B25648122, (d’ara endavant, TITULAR).

www.fadunito.com, per a protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparent amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, les finalitats perseguides per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica l’acceptació total de les següents disposicions i condicions d’ús. S’acceptarà la utilització de galetes. En cas de no estar d’acord, envia un correu electrònic a info@fadunito.com.

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no n’hi hagi una altra versió que la substitueixi.

Per a més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Recopilació de dades

Les teves dades són recopilades pel TITULAR. Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pugui ser identificada, directa o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilades són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recopilar un altre tipus de dades informant-se’n l’Usuari.

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir és fer-ne servir principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir-te productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si s’escau, per al tractament de les teves sol·licituds, peticions o comandes. S’elaborarà un perfil comercial en base a la informació que li facilitis. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no ho demani l’interessat, la seva supressió, o durant els anys necessaris per acomplir les obligacions legals.

S’enregistraran en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat al registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrades a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o òrgan competents de la respectiva Comunitat Autònoma).

Quina és la legitimitat per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

  • La correcta execució o compliment del contracte.
  • L’interès legítim del TITULAR.
  • El consentiment de l’usuari o client per al tractament de les seves dades.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan s’hagin de fer comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagi fet accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses del grup, si les hi hagués, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran ser transferides a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d’informar quan s’hi hagi de produir aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatòries per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori en el moment de la recopilació de dades de l’Usuari.

Galetes

En navegar per aquest lloc, les galetes del TITULAR del lloc en qüestió i/o de les empreses de tercers, es poden dipositar en el seu ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l’ús de galetes.

Per tant, en continuar la navegació, l’Usuari serà considerat informat i haurà acceptat l’ús d’aquestes «galetes». El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos.

Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes.

Drets de l’usuari

L’Usuari té la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’Usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o òrgan competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit adreçat a aquesta mateixa.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixi una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a fadunito.com o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per evitar l’accés o l’ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai no és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació podria ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.

fadunito.com declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercir aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada a l’adreça C/ Major, 82 – 25200 (Cervera, Lleida), adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@fadunito.com

Per a la seva informació, li indiquem que el delegat de protecció de dades és Ivan Alcoba.

Aquestes peticions seran ateses, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar determinades dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament o, si s’escau, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin tenen la possibilitat d’organitzar el destí de les seves dades després de la seva mort.

Aquesta política de galetes es va actualitzar el dia 3 d’agost de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).