Avís legal

Dades d’identificació

1. Estàs visitant la pàgina web www.fadunito.com titularitat de FADUNITO PRODUCCIONS, S.L., amb domicili a C/ Major, 82 – 25200 (Cervera, Lleida) i amb NIF B25648122, d’ara endavant, TITULAR.

L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia.

Pots contactar amb el TITULAR a través de qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: +34 659 960 608

Correu electrònic de contacte: info@fadunito.com

Usuaris

2. Aquestes condicions (d’ara endavant, Avís Legal) tenen com a finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web del TITULAR atorga la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

3. www.fadunito.com proporciona l’accés a una gran quantitat d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web www.fadunito.com. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable de proporcionar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI pot rebre una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el TITULAR ofereix a través del seu lloc web www.fadunito.com i (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu), a no fer-ne un ús per a:

 • Realitzar activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que hi conté amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, a la seva opinió, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el TITULAR no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. El TITULAR és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes de programari necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del lloc www.fadunito.com i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L’USUARI reconeix que la utilització del lloc web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 1. La disponibilitat en el funcionament del lloc web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 2. La finalitat per a la qual el lloc web serveix als objectius de l’USUARI.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós que pugui causar danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. L’accés fraudulento als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si s’escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol mena que aquests tercers puguin fer.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que de ells faci l’USUARI. El TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 7. Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés al lloc web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en falles o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

En cas que existissin fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. El TITULAR es reserva el dret de fer sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web www.fadunito.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al lloc web www.fadunito.com.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que en www.fadunito.com s’incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, El TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas El TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

9. El TITULAR es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web www.fadunito.com i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

10. El TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol ús indegut del lloc web www.fadunito.com exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre El TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

Aquesta avís legal va ser actualitzat el dia 23 d’agost de 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).